Think About Safety     Everyday     Everywhere     Everytime

หลักสูตร แนะนำ

#

หลักสูตรการขับรถขนส่งวัตถุอันตราย

สำหรับผู้ขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตรายตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบกหลักสูตรพื้นฐาน 3,000 บาท

หลักสูตรพื้นฐาน+แท้งก์ 3,700 บาท